Senast publicerat 09-05-2021 21:44

Utlåtande EkUU 12/2020 rd U 11/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen) (U 11/2020 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • miljöråd Merja Turunen 
  miljöministeriet
 • verkställande direktör Jouni Keronen 
  Climate Leadership Coalition
 • expert Tuuli Hietaniemi 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • skyddsexpert Hanna Aho 
  Finlands naturskyddsförbund rf
 • generalsekreterare Petteri Taalas 
  World Meteorological Organization.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • jord- och skogsbruksministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • Statens ekonomiska forskningscentral
 • Klimatpanelen
 • Bioenergia ry
 • Finlands näringsliv rf
 • Finsk Energiindustri rf
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Skogsindustrin rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 80. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 11/2020 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 12/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 3.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Raimo Piirainen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.  
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet TaVL 12/2020 vp

Mielipide

Kläm 

Vi anför

att utskottet beaktar det som sagts ovan och inte omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 3.6.2020
Veikko Vallin saf 
 
Minna Reijonen saf 
 
Sakari Puisto saf