Senast publicerat 09-05-2021 21:44

Utlåtande EkUU 13/2020 rd U 15/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den gemensamma finansiella säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och om ändringarna i statsfördraget om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (ändring av avtalet om bidrag)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den gemensamma finansiella säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och om ändringarna i statsfördraget om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (ändring av avtalet om bidrag) (U 15/2020 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Tuukka Taipale 
  finansministeriet
 • chefsekonomist, krishanteringsexpert Hanna Westman 
  Verket för finansiell stabilitet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finansinspektionen
 • Finlands Bank
 • Finans Finland
 • professor Seppo Villa 
 • arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä 
 • politices doktor Peter Nyberg. 

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument EJ 2/2020 vp, statsrådets kompletterande skrivelse 13.2.2020 VM2020-00050 och statsrådets utredning E 45/2019 rd

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 15/2020 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtande TaVL 13/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 3.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Raimo Piirainen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.  
 

AVVIKANDEMENING

Motivering

Se det finska utlåtandet TaVL 13/2020 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att förslaget till ändringarna i statsfördraget inte tillstyrks och att stora utskottet i övrigt beaktar det som sägs ovan.  
Helsingfors 3.6.2020
Veikko Vallin saf 
 
Minna Reijonen saf 
 
Sakari Puisto saf