Utlåtande
EkUU
14
2018 rd
Ekonomiutskottet
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska entralbanken: Första rapporten om framstegen med att minska nödlidande lån i Europa
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska entralbanken: Första rapporten om framstegen med att minska nödlidande lån i Europa (E 12/2018 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
enhetschef, finansråd
Pauli
Kariniemi
finansministeriet
bankinspektör
Torsten
Groschup
Finansinspektionen
byråchef
Mervi
Toivanen
Finlands Bank
chefsekonomist, krishanteringsexpert
Hanna
Westman
Verket för finansiell stabilitet
jurist
Antti
Laitila
Finanssiala ry
verkställande direktör
Juho
Romakkaniemi
Centralhandelskammaren
ekonomisk expert
Patrizio
Lainà
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
professor
Seppo
Villa.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Finlands näringsliv rf.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 37 och hänvisning till Eutori EU/2018/0548. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 12/2018 rd
UTSKOTTETS MOTIVERING
Se det finska utlåtandet TaVL 14/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt men med synpunkterna som nämns i utlåtandet. 
Helsingfors 5.4.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kaj
Turunen
blå
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Harry
Harkimo
saml
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Laura
Huhtasaari
saf
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Martti
Mölsä
blå
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Ville
Skinnari
sd
medlem
Joakim
Strand
sv
Sekreterare var
utskottsråd
Teija
Miller.
Senast publicerat 19-04-2018 10:51