Senast publicerat 09-05-2021 21:44

Utlåtande EkUU 15/2020 rd E 64/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument (E 64/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Jussi Lindgren 
  statsrådets kansli
 • specialsakkunnig i EU-ärenden Joanna Tikkanen 
  statsrådets kansli
 • politices doktor Heikki Koskenkylä 
 • professor Päivi Leino-Sandberg 
 • professor Tuomas Ojanen 
 • Professor of Practice Jukka Pekkarinen 
 • arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Statens revisionsverk
 • Utrikespolitiska institutet
 • Finlands Bank
 • ledamot av Europaparlamentet Sirpa Pietikäinen 
  Europaparlamentet
 • universitetsforskare Timo Miettinen 
  Helsingfors universitet, Nätverket för Europaforskning
 • politices doktor (nationalekonomi) Sixten Korkman 
 • chefsanalytiker Jan von Gerich 
  Nordea.

Inget yttrande av 

 • finansministeriet
 • juris doktor Tomi Tuominen. 

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 408 final, COM(2020) 441 final, COM(2020) 442 final, COM(2020) 443 final, COM(2020) 445 final, COM(2020) 446 final och COM(2020) 456 final samt hänvisningar till Eutori EU/2018/0986, EU/2018/0993, EU/2020/0962, EU/2020/0971 och EU/2020/0974. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 64/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TaVL 15/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa anmärkningar och kompletteringar. 
Helsingfors 12.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent (delvis) 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd (delvis) 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml (delvis) 
 
medlem 
Joakim Strand sv (delvis) 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd (delvis) 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Anders Adlercreutz sv (delvis) 
 
ersättare 
Hanna Holopainen gröna (delvis) 
 
ersättare 
Raimo Piirainen sd (delvis) 
 
ersättare 
Ville Vähämäki saf (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.  
 

AVVIKANDE MENING 1

Motivering

Se det finska utlåtandet (TaVL 15/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan och att Finland inte bör delta i arrangemangen föreslagna i återhämtningsplanen. 
Helsingfors 12.6.2020
Veikko Vallin saf 
 
Ville Vähämäki saf 
 
Minna Reijonen saf 
 

AVVIKANDE MENING 2

Motivering

Se det finska utlåtandet (TaVL 15/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 12.6.2020
Johannes Yrttiaho vänst