Senast publicerat 09-05-2021 21:55

Utlåtande EkUU 17/2020 rd B 1/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens årsberättelse 2019

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 16.10.2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskotten ska följa upp riksdagens uttalanden i behandlingen av regeringens berättelse (GrUB 1/2014 rd). 

Ekonomiutskottet föreslår för revisionsutskottet att följande uttalanden stryks: 

RP 28/2016 rd—RSv 44/2017 rd.

Riksdagen har när den förordade ekonomiutskottets förslag till uttalande förutsatt att statsrådet börjar bereda lagstiftning som möjliggör att skattemyndigheterna får tillräckliga uppgifter om de slutliga förmånstagarna i fråga om utdelning på förvaltarregistrerade aktier och att för att detta ska vara möjligt måste lagen om förskottsuppbörd kompletteras med en bestämmelse om att förskottsinnehållningen ska verkställas till 50 procent på utdelning som en i Finland bosatt, oidentifierad skattskyldig får. 

Riksdagen har dessutom förutsatt att statsrådet "utreder möjligheterna att säkerställa offentligheten för uppgifter om innehav som motsvarar direkt innehav och omedelbart bereder de ändringar i vår nationella lagstiftning som saken kräver". 

Riksdagen har vidare förutsatt att "regeringen genast börjar bereda lagstiftning för att förbjuda anslutning av aktier i icke-noterade finländska aktiebolag till utländska värdeandelssystem". 

Med beaktande av de ramvillkor som EU-lagstiftningen ställer för den nationella lagstiftningen anser ekonomiutskottet att de ovan nämnda uttalandenas mål har uppnåtts genom bestämmelserna RP 282/2018 rd och RP 151/2017 rd

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 8.9.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Olli Immonen saf 
 
ersättare 
Heikki Vestman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.