Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

EkUU 18/2016 rd

Senast publicerat 22-12-2016 13:54

Utlåtande EkUU 18/2016 rd B 10/2016 rd Regeringens årsberättelse 2015

Ekonomiutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2015 (B 10/2016 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för utlåtande till revisionsutskottet senast 3.6.2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt grundlagsutskottet ska utskotten följa upp riksdagens uttalanden i behandlingen av regeringens berättelse (se GrUB 1/2014 rd). Riksdagen har på förslag av ekonomiutskottet antagit tre uttalanden, som framgår av bilaga 3 till regeringens årsberättelse 2015. Uttalandena gäller straffbestämmelserna vid manipulering av energimarknaden (RP 50/2014 rd, EkUB 7/2014 rd, RSv 75/2014 rd), ändring av bokföringslagen (RP 89/2015 rd, EkUB 16/2015 rd, RSv 95/2015 rd), och uppföljning av effekterna av stödet för el producerad med skogsflis (RP 360/2014 rd, EkUB 32/2014 rd, RSv 103/2015 rd).  

Enligt regeringens årsberättelse har arbets- och näringsministeriet och justitieministeriet börjat diskutera en ändring av straffbestämmelserna vid manipulering av energimarknaden.  

Utfallet för målen i uttalandet om bokföringslagen är delvis beroende av ekonomiutskottets pågående behandling av propositionen RP 70/2016 rd med förslag till lag om ändring av revisionslagen och till vissa lagar som har samband med den. 

De åtgärder som avses i uttalandet om begränsning av stödet för el producerad av skogsflis är beroende av kommissionens godkännande. Enligt berättelsen är ärendet fortfarande under behandling i kommissionen och följaktligen har uttalandena inte resulterat i några åtgärder. 

Ekonomiutskottet konstaterar att de uttalanden och ställningstaganden som godkänts på förslag av utskottet bör stå kvar.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 1.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
KajTurunensaf
vice ordförande
HarriJaskarisaml
medlem
HarryHarkimosaml
medlem
LauriIhalainensd
medlem
KatriKulmunicent
medlem
EeroLehtisaml
medlem
RamiLehtosaf
medlem
MikaLintiläcent
medlem
MarttiMölsäsaf
medlem
ArtoPirttilahticent
medlem
JoakimStrandsv
medlem
AnteroVartiagröna
ersättare
SariEssayahkd.

Sekreterare var

utskottsråd
TeijaMiller.