Utlåtande
EkUU
21
2017 rd
Ekonomiutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG (U 9/2017 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Markku
Kinnunen
arbets- och näringsministeriet
överinspektör
Johanna
Juvonen
arbets- och näringsministeriet
direktör
Antti
Paananen
Energimyndigheten
direktör
Risto
Leukkunen
Försörjningsberedskapscentralen
verkställande direktör
Jukka
Ruusunen
Fingrid Abp
expert
Kati
Takala
Finsk Energiindustri rf.
STATSRÅDETS SKRIVELSE
Förslaget
Se EU-dokument COM(2016) 862 och hänvisning till Eutori EU/2016/1735. 
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 9/2017 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet TaVL 21/2017 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med betoning på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 5.4.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kaj
Turunen
na
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Martti
Mölsä
na
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Ville
Skinnari
sd
medlem
Joakim
Strand
sv
medlem
Antero
Vartia
gröna
ersättare
Lasse
Hautala
cent
ersättare
Jari
Leppä
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Lauri
Tenhunen.
Senast publicerat 7.8.2017 15:26