Senast publicerat 03-05-2022 16:06

Utlåtande EkUU 21/2022 rd U 23/2022 rd E 28/2022 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1025/2012 (standardiseringsförordningen)Statsrådets utredning: Inre marknaden; standardisering; Statsrådets utredning om kommissionens meddelande om en EU-strategi för standardisering

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1025/2012 (standardiseringsförordningen) (U 23/2022 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Statsrådets utredning: Inre marknaden; standardisering; Statsrådets utredning om kommissionens meddelande om en EU-strategi för standardisering (E 28/2022 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Emilia Tiuttu 
  arbets- och näringsministeriet
 • ledande expert Martin Andersson 
  Transport- och kommunikationsverket.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
 • Centralhandelskammaren
 • Finlands näringsliv rf
 • Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
 • Finlands Standardiseringsförbund SFS rf
 • Företagarna i Finland rf.

Inget yttrande av 

 • SESKO rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

U 23/2022 rd

Se EU-dokument COM(2022) 32. 

E 28/2022 rd

Se EU-dokument COM(2022) 31och arbets- och näringsministeriets promemoria 8.3.2022 TEM2022-00128. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelser U 23/2022 rd och E 28/2022 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 21/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 20.4.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Juha Mäenpää saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maiju Tuominen.