Senast publicerat 06-09-2021 13:45

Utlåtande EkUU 24/2020 rd RP 191/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

Till lagutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar (RP 191/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för utlåtande till lagutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Katri Kummoinen 
  justitieministeriet
 • specialsakkunnig Mirja Kapraali 
  justitieministeriet
 • överinspektör Anna-Emilia Sirén 
  Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • expert Lauri Koskentausta 
  Finlands näringsliv rf
 • chefsjurist Antti Laitila 
  Finans Finland
 • vice ordförande Arttu Rautiainen 
  Suomen Perimistoimistojen Liitto ry
 • chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen 
  Företagarna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finnvera Abp.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Avgränsning av utlåtandet.

Ekonomiutskottet har granskat den föreslagna lagstiftningen med avseende på sitt eget fackområde. Bestämmelserna ingår i en omfattande reglering som huvudsakligen hör till lagutskottets fackområde och som även berörs av utvecklingsmål i större utsträckning — bland annat när det gäller registeruppgifter som påvisar kreditvärdighet. I enlighet med avgränsningen i propositionen ligger fokus i detta utlåtande på de temporära bestämmelserna om indrivningsverksamhet. 

Avtalsfrihet som princip.

Syftet med indrivningen av fordringar är att bidra till säkerheten i handel där betalningen sker med faktura. För att ett system med handel på kredit ska fungera måste det finnas möjlighet att vidta indrivningsåtgärder vid störningar i betalningen, så att säljarna och kreditgivarna kan få betalning för sina fordringar enligt avtalen. Här måste man dock beakta att det ofta inte finns något avtalsförhållande mellan betalningsmottagaren och den som betalar kostnaderna för indrivningsåtgärderna: det är vanligt att den ursprungliga säljaren överför sin fordran eller indrivningen antingen omedelbart efter det att fordran uppkommit eller i det skede då fordran inte betalas enligt avtalet. Ekonomiutskottet anser att avgränsningarna enligt den föreslagna regleringen som helhet betraktat är förenliga med de allmänna principerna för vår obligationsrätt. 

Tratta.

Ekonomiutskottet anser att de föreslagna begränsningarna i fråga om användningen av tratta är motiverade, om än med betoning på regleringens temporära karaktär och den åsikt som framfördes vid sakkunnigutfrågningen om att begränsningarna kan inverka på finansmarknaden bland annat genom att bedömningen av kreditvärdighet försvåras. 

Information och tidsfrister.

Ekonomiutskottet påminner om att det i vissa speciallagar, myndighetsföreskrifter och ofta också i allmänna avtalsvillkor förutsätts att näringsidkaren per brev underrättar kunden om ändringar i avtalsvillkoren. Exempelvis i de allmänna avtalsvillkoren för energiförsäljning och nättjänster är det vanligt att man kommer överens om att elektronisk kommunikation med kunden alltid kräver ett särskilt avtal. Således kan en anmälan om ändringar inte levereras till kunden till exempel som bilaga till en elektronisk faktura eller på något annat elektroniskt sätt. Ekonomiutskottet föreslår att lagutskottet i sitt betänkande tar ställning till hur budskapet om de ändringar som avses i den föreslagna lagstiftningen lämpligast kan nå ut till avtalsparterna. 

I fråga om informationsflödet uttrycker ekonomiutskottet även sin oro över längden på tidsfristerna i relation till leveranssäkerheten och snabbheten beträffande brevpost. Ekonomiutskottet ser det som angeläget att lagutskottet noggrant bedömer om de föreslagna tidsfristerna är skäliga för de olika parterna. 

Slutsatser.

Ekonomiutskottet anser att den föreslagna regleringen är motiverad för att indrivningsåtgärderna och kostnaderna för dem inte ska förvärra företagens betalningssvårigheter under de plötsliga exceptionella omständigheter som nu råder och svårigheterna över lag ökar i de ekonomiska aktörernas omvärld. Med tanke på legitimiteten är det viktigt att hitta en balans mellan förpliktelserna och ansvaret mellan de parter som är delaktiga i indrivningsförfaranden. Permanenta bestämmelser om indrivningsverksamhet och situationer med betalningsstörningar ska utformas på grundval av en normal, grundlig lagberedningsprocess med heltäckande konsekvensbedömningar och remissförfaranden. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår

att lagutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 11.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Olli Immonen saf 
 
ersättare 
Kai Mykkänen saml 
 
ersättare 
Ville Vähämäki saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.