Senast publicerat 09-05-2021 21:37

Utlåtande EkUU 3/2020 rd E 61/2019 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019 (E 61/2019 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • Head of Unit Elina Bardram 
  Europeiska kommissionen
 • specialsakkunnig i EU-ärenden Leila Vilhunen 
  statsrådets kansli
 • specialforskare Kimmo Ollikka 
  Statens ekonomiska forskningscentral
 • expert Tuuli Hietaniemi 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • expert på företagsansvar Elina Kamppi 
  Finanssiala ry
 • founder Antero Vartia 
  Compensate Foundation
 • verkställande direktör Jouni Keronen 
  Climate Leadership Coalition
 • ledande expert Kati Ruohomäki 
  Finlands näringsliv rf
 • direktör Jari Kostama 
  Finsk Energiindustri rf
 • skyddsexpert Hanna Aho 
  Finlands naturskyddsförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Bioenergia ry
 • Centralhandelskammaren
 • Skogsindustrin rf
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Teknologiindustrin rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument E 61/2019 vp (endast på finska) och statsrådets kanslis promemoria 30.1.2020 VNEUS2020-00023. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse E 61/2019 vp (endast på finska). 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 3/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 27.2.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Hilkka Kemppi cent 
 
ersättare 
Kai Mykkänen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.