Senast publicerat 22-07-2021 13:01

Utlåtande EkUU 3/2021 rd E 141/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Kommissionens nya handlingsplan för kapitalmarknadsunionen

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Kommissionens nya handlingsplan för kapitalmarknadsunionen (E 141/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Paula Kirppu 
  finansministeriet
 • avdelningschef Armi Taipale 
  Finansinspektionen
 • seniorekonom Otso Manninen 
  Finlands Bank
 • verkställande direktör Sari Lounasmeri 
  Börsstiftelsen i Finland
 • forskare Päivi Puonti 
  Näringslivets forskningsinstitut ETLA
 • direktör Mari Pekonen-Ranta 
  Finanssiala ry
 • forskningssamordnare, prognoschef Ilkka Kiema 
  Löntagarnas forskningsinstitut.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Verket för finansiell stabilitet
 • arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä. 

UTREDNINGEN

Förslaget

Se dokument COM(2020) 590 final och hänvisning till Eutori EU/2020/1437. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 141/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TaVL 3/2021 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med anmärkningarna och kompletteringarna i utlåtandet. 
Helsingfors 17.2.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
ersättare 
Olli Immonen saf 
 
ersättare 
Kai Mykkänen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.