Senast publicerat 02-09-2021 10:48

Utlåtande EkUU 31/2020 rd E 150/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Kommissionens kommande initiativ om hållbar företagsstyrning (”sustainable corporate governance”) och företagens samhällsansvar som baserar sig på tillbörlig aktsamhet (”due diligence”)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Kommissionens kommande initiativ om hållbar företagsstyrning (”sustainable corporate governance”) och företagens samhällsansvar som baserar sig på tillbörlig aktsamhet (”due diligence”) (E 150/2020 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Markus Tervonen 
  justitieministeriet
 • specialsakkunnig Linda Piirto 
  arbets- och näringsministeriet
 • byråchef Tiina Visakorpi 
  Finansinspektionen
 • expert Hannu Ylänen 
  Finlands näringsliv rf
 • verksamhetsledare Sonja Finér 
  Finnwatch rf
 • sakkunnig i internationella ärenden Pia Björkbacka 
  Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • professor Seppo Villa. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Nasdaq Helsinki Oy
 • Börsstiftelsen i Finland
 • Värdepappersmarknadsföreningen rf
 • Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry
 • Finanssiala ry
 • Finnish Business & Society ry (FIBS)
 • Centralhandelskammaren
 • Keva
 • Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
 • Finlands Aktiesparare rf
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Företagarna i Finland rf
 • Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf
 • WWF Finland.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se justitieministeriets e-brev OM2020-00308. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 150/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TaVL 31/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 22.1.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Kai Mykkänen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.