Utlåtande
EkUU
36
2017 rd
Ekonomiutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning vad gäller clearingkravet och rapporteringskraven för OTC-derivat (ändring av Emirförordningen)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning vad gäller clearingkravet och rapporteringskraven för OTC-derivat (ändring av Emirförordningen) (U 34/2017 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Annina
Tanhuanpää
finansministeriet
finanssekreterare
Stina
Oksa
finansministeriet
ledande infrastrukturexpert
Arja
Voipio
Finansinspektionen
ekonomisk expert
Otso
Manninen
Finlands Bank
intressechef
Tuomas
Majuri
OP Gruppen
expert
Santeri
Suominen
Finlands näringsliv rf
expert
Taina
Wilhelms
Finsk Energiindustri rf
ledande expert
Inna
Aaltonen
Finanssiala ry.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.
STATSRÅDETS SKRIVELSE
Förslaget
Se EU-dokument COM(2017) 208 och hänvisning till Eutori EU/2017/0914. 
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 34/2017 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet TaVL 36/2017 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 28.6.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kaj
Turunen
na
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Harry
Harkimo
saml
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Martti
Mölsä
na
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Ville
Skinnari
sd
medlem
Antero
Vartia
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Teija
Miller.
Senast publicerat 15.8.2017 13:10