Senast publicerat 09-05-2021 21:55

Utlåtande EkUU 4/2020 rd E 45/2019 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (E 45/2019 rd): Den kompletterande skrivelsen EKU 2/2020 rdE 45/2019 rd har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Tuukka Taipale 
  finansministeriet
 • chefsanalytiker Sampo Alhonsuo 
  Finansinspektionen
 • chefsekonomist, krishanteringsexpert Hanna Westman 
  Verket för finansiell stabilitet
 • direktör, chefsekonom Veli-Matti Mattila 
  Finans Finland
 • politices doktor Peter Nyberg 
 • arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands Bank.

Samband med andra handlingar

Ekonomiutskottet har tidigare lämnat ett utlåtande (EkUU 7/2019 rd) i ärendet.  

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se finansministeriets e-brev VM2020-00050 den 13 februari 2020. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 45/2019 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TaVL 4/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 3.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.