Senast publicerat 22-03-2022 12:30

Utlåtande EkUU 40/2021 rd U 59/2021 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparla-mentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparla-mentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652 (U 59/2021 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • industriråd Pekka Grönlund 
  arbets- och näringsministeriet
 • forskningsöverdirektör Antti Asikainen 
  Naturresursinstitutet
 • gruppchef Sampo Soimakallio 
  Finlands miljöcentral
 • chef för samhällsrelationer Mikael Ohlström 
  Neste Abp
 • verkställande direktör Herkko Plit 
  P2X Solutions
 • branschchef Tage Fredriksson 
  Bioenergia ry
 • expert Karoliina Muukkonen 
  Finsk Energiindustri rf
 • energiexpert Anssi Kainulainen 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • energi- och klimatchef Ahti Fagerblom 
  Skogsindustrin rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • miljöministeriet
 • Energimyndigheten
 • Finlands Naturpanel
 • Klimatpanelen
 • Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Kemiindustrin KI rf
 • Teknologiindustrin rf.

Inget yttrande av 

 • Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokumenten COM(2021) 557 final, F / Förordning 2018/1999, D / Direktiv 2018/2001 och D / Direktiv 98/70/EY samt hänvisningen till Eutori EU/2021/0798. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 59/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TaVL 40/2021 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med preciseringarna ovan. 
Helsingfors 26.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
ersättare 
Kai Mykkänen saml 
 
ersättare 
Raimo Piirainen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.  
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet (TaVL 40/2021 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 26.10.2021
Veikko Vallin saf 
 
Minna Reijonen saf