Utlåtande
EkUU
44
2018 rd
Ekonomiutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet (U 85/2018 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
understatssekreterare
Tuomas
Saarenheimo
finansministeriet
seniorekonom
Jarkko
Kivistö
Finlands Bank
ekonomisk expert
Patrizio
Lainà
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
professor
Päivi
Leino-Sandberg.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Finlands näringsliv rf
Löntagarnas forskningsinstitut.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 391 final och hänvisning till Eutori EU/2018/1174. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 85/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (TaVL 44/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 2.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Martti
Mölsä
blå
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Harry
Harkimo
liik
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Lea
Mäkipää
blå
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Antero
Vartia
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Teija
Miller.
Senast publicerat 19-02-2019 17:00