Senast publicerat 03-02-2017 10:32

Utlåtande EkUU 5/2015 rd U 5/2014 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (skyddet av företagshemligheter)

Ekonomiutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (skyddet av företagshemligheter) (U 5/2014 rd): En kompletterande skrivelse UJ 9/2015 vp har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

 • regeringssekreterarePaulaLaine-Nordström
  arbets- och näringsministeriet
 • expertRiikkaTähtivuori
  Finlands näringsliv rf
 • juridisk ombudsmanAlbertMäkelä
  Företagarna i Finland rf

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • justitieministeriet
 • Akava r.f.
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.

Övrigt

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandet EkUU 6/2014 rd i ärendet. 

STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2013) 813 och arbets- och näringsministeriets promemoria 8.9.2015 TEM2015-00305. 

Regeringens ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 5/2014 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet TaVL 5/2015 vp. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 17.9.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
KajTurunensaf
medlem
HarryHarkimosaml
medlem
HannuHoskonencent
medlem
LauriIhalainensd
medlem
KatriKulmunicent
medlem
EeroLehtisaml
medlem
RamiLehtosaf
medlem
MikaLintiläcent
medlem
MarttiMölsäsaf
medlem
ArtoPirttilahticent
medlem
VilleSkinnarisd
ersättare
SariEssayahkd
ersättare
KaiMykkänensaml

Sekreterare var

utskottsråd
TuulaKulovesi