Utlåtande
EkUU
58
2018 rd
Ekonomiutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar och till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (Europeiska unionens anslutning till Genèveakten)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar och till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (Europeiska unionens anslutning till Genèveakten) (U 91/2018 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringssekreterare
Paula
Laine-Nordström
arbets- och näringsministeriet
konsultativ tjänsteman
Maija
Heinonen
jord- och skogsbruksministeriet
expert
Riikka
Tähtivuori
Finlands näringsliv rf
jurist
Minna
Aalto-Setälä
Centralhandelskammaren
ordförande
Johanna
Flythström
Finska Föreningen för industriellt rättskydd r.f.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
Företagarna i Finland rf.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2018/1436, EU/2018/1437.  
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 91/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (TaVL 58/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 7.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Martti
Mölsä
blå
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Harry
Harkimo
liik
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Ville
Skinnari
sd
medlem
Antero
Vartia
gröna
ersättare
Lasse
Hautala
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Lauri
Tenhunen
Senast publicerat 01-03-2019 15:30