Senast publicerat 09-05-2021 20:32

Utlåtande EkUU 59/2018 rd U 62/2017 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar om inrättande av europeiska tillsynsmyndigheter och vissa andra förordningar samt till direktiv om ändring av direktiven om marknader för finansiella instrument samt om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (revidering av det europeiska systemet för finansiell tillsyn)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar om inrättande av europeiska tillsynsmyndigheter och vissa andra förordningar samt till direktiv om ändring av direktiven om marknader för finansiella instrument samt om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (revidering av det europeiska systemet för finansiell tillsyn) (U 62/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 21/2018 vp—U 62/2017 vp har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansråd Jyrki Knuutinen 
  finansministeriet
 • finanssekreterare Tiina Heinonen 
  finansministeriet
 • chefsjurist Maarit Pihkala 
  Finansinspektionen
 • byråchef Mervi Toivanen 
  Finlands Bank
 • överinspektör Anu Jaakkola 
  centralkriminalpolisen
 • direktör Risto Karhunen 
  Finanssiala ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Verket för finansiell stabilitet.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat ett utlåtandet EkUU 53/2017 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2017) 536, 537, 538, 539, 542 samt COM(2018) 645 och 646. Hänvisning till Eutori EU/2017/1072, 1464, 1470, 1471, 1482 och EU/2018/1533. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 62/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 59/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt men betonar synpunkterna ovan. 
Helsingfors 22.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

medlem 
Martti Mölsä blå 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo liik 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Lea Mäkipää blå 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
ersättare 
Teuvo Hakkarainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.