Senast publicerat 09-05-2021 21:37

Utlåtande EkUU 6/2020 rd E 62/2019 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Investeringsplanen för ett hållbart Europa; Investeringsplanen inom den gröna given

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Investeringsplanen för ett hållbart Europa; Investeringsplanen inom den gröna given (E 62/2019 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansråd Kristina Sarjo 
  finansministeriet
 • seniorekonom Otso Manninen 
  Finlands Bank
 • Senior Director Jarmo Heinonen 
  Business Finland Oy
 • avdelningsdirektör Antti Kontio 
  Kommunfinans Abp
 • vice verkställande direktör Esko Kivisaari 
  Finans Finland
 • ledande expert Ville Kajala 
  Centralhandelskammaren.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • verkställande direktör Jouni Keronen 
  Climate Leadership Coalition
 • Näringslivets forskningsinstitut ETLA
 • Finans Finland.

Inget yttrande av 

 • Statens ekonomiska forskningscentral
 • Löntagarnas forskningsinstitut
 • Hansel Ab
 • Finsk Energiindustri rf.

STATSRÅDETS UTREDNING

Förslaget

Se dokument E 62/2019 rd och finansministeriets promemoria 17.01.2020 VM2020-00027 (endast på finska). 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 62/2019 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TaVL 6/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 12.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Kai Mykkänen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.