Senast publicerat 09-05-2021 21:04

Utlåtande EkUU 7/2019 rd E 45/2019 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (E 45/2019 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Aleksi Kaakinen 
  finansministeriet
 • konsultativ tjänsteman Tuukka Taipale 
  finansministeriet
 • chefsanalytiker Sampo Alhonsuo 
  Finansinspektionen
 • Senior Advisor Päivi Tissari 
  Finlands Bank
 • chefsekonomist, krishanteringsexpert Hanna Westman 
  Verket för finansiell stabilitet
 • direktör, chefsekonom Veli-Matti Mattila 
  Finanssiala ry
 • politices doktor Peter Nyberg 
 • professor Seppo Villa. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • professor of practice Vesa Vihriälä. 

UTREDNINGEN/ DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se statsrådets promemoria VM2019-00509 3.10.2019. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 45/2019 vp

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 7/2019 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med ovannämnda anmärkningar. 
Helsingfors 22.11.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Hilkka Kemppi cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller. 
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet TaVL 7/2019 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anser

att stora utskottet bör beakta det som sagts ovan. 
Helsingfors 22.11.2019
Veikko Vallin saf 
 
Sakari Puisto saf 
 
Minna Reijonen saf