Senast publicerat 09-05-2021 21:43

Utlåtande EkUU 7/2020 rd U 2/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning) (U 2/2020 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Eliisa Hujala 
  arbets- och näringsministeriet
 • utvecklingschef Annukka Mäkinen 
  ​Finlands Kommunförbund
 • landskapsdirektör Mika Riipi 
  Lapplands förbund
 • utvecklingschef Eero Venäläinen 
  Nylands förbund.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • miljöministeriet
 • Statens ekonomiska forskningscentral
 • Löntagarnas forskningsinstitut
 • Bioenergia ry
 • Finlands näringsliv rf
 • Finsk Energiindustri rf
 • Maskinföretagarnas förbund rf
 • Lokalkraft rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

Inget yttrande av 

 • Seinäjoen Energia Oy
 • Näringslivets forskningsinstitut ETLA.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 22 final och COM(2020) 23 final samt hänvisningar till Eutori EU/2018/1141 och EU/2020/0407. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 2/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TaVL 7/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 3.4.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.