Utlåtande
EkUU
9
2015 rd
Ekonomiutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Keva, om finansiering av statens pensionsskydd och om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd
Till social- och hälsovårdsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Keva, om finansiering av statens pensionsskydd och om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd (RP 21/2015 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska lämnas till social- och hälsovårdsutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Marja
Isomäki
finansministeriet
regeringsråd
Erik
Strömberg
social- och hälsovårdsministeriet
biträdande direktör
Marja
Nykänen
Finansinspektionen
expert
Katja
Veirto
Akava rf
direktör för juridiska ärenden
Karoliina
Kiuru
Keva
arbetsmarknadsjurist
Jouko
Hämäläinen
KT Kommunarbetsgivarna.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Pensionsskyddscentralen
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
professor
Seppo
Villa.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Ändringarna innebär att bestämmelserna om Keva, det vill säga förvaltning, finansiering och tillsyn, samlas i samma lag. Med hänsyn till Kevas offentliga roll och uppdrag för att verkställa pensionsskyddet för sina medlemssamfund och administrera investeringsmedel kan ändringarna förväntas stärka god förvaltning av Keva och öka både tillförlitligheten och insynen i verksamheten.  
I utlåtandet koncentrerar sig ekonomiutskottet på frågor inom sitt ansvarsområde. Samtidigt understryker utskottet att det samlade pensionssystemet inom en snar framtid sannolikt kommer att stå inför stora strukturella omvälvningar och att de också kommer att återverka på de ändringar som regeringen nu föreslår.  
Behörighetskrav.
Regeringen föreslår att bestämmelser om behörighet för styrelseledamöter och verkställande direktören ska ingå i lagen. Vid utfrågningen av de sakkunniga kom det fram en del motstridiga synpunkter på behörighetskraven. Det välkomnades att bestämmelserna samordnas mer med bestämmelserna om arbetspensionsförsäkring. Å andra sidan framhöll de sakkunniga att verkställande direktören är anställd i tjänsteförhållande och därmed har andra villkor än sina kollegor på arbetspensionsförsäkringsbolagen som är anställda genom arbetsavtal. I själva verket efterliknar behörighetskraven de krav som gäller för de högsta statliga tjänstemännen. Utskottet upprepar här sitt tidigare ställningstagande (EkUU 51/2014 rd) att det vore viktigt att expertis inom investeringsverksamhet ingår i behörighetskraven för styrelseledamöterna. Samtidigt understryker utskottet vikten av att styrelsen besitter allsidig kompetens. 
Tillsyn.
Rättigheterna och ansvaret visavi myndigheternas och organens tillsyn måste vara konsekventa och välavvägda. Det kräver att tillsynsmyndigheterna har tillräckligt stora befogenheter och att arbetsfördelningen mellan dem ger rum för så lite tolkning som möjligt. Finansinspektionen föreslås stå för tillsynen över planeringen av Kevas finansieringsverksamhet och för granskningen av placeringsverksamheten. I övrigt ansvarar finansministeriet för tillsynen. Tydlig och entydig tillsyn ligger i alla parters intresse, påpekar utskottet. Av allt att döma finns det en del oklarheter i skarven mellan finansministeriets och Finansinspektionens tillsyn. Följaktligen förutsätter utskottet att det noga följs upp hur bestämmelserna fungerar och att de i förekommande fall förtydligas. 
Riskhantering.
Propositionen innehåller nya bestämmelser om riskhantering, intern kontroll och intern revision. De motsvarar i stort sett bestämmelserna i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. Trots att bestämmelserna är nya är Kevas funktioner redan anpassade till dem. I vilket fall som helst är de motiverade i den här typen av verksamhet. 
En lagteknisk fråga som utskottet vill lyfta fram är att propositionen inte tar hänsyn till de ändringar i revisionslagstiftningen som träder i kraft dem 1 januari 2016. De ändrade lagarna har antagits och republikens president stadfäste dem den 18 september 2015. Följaktligen hade ändringarna kunnat beaktas i propositionen.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår
att social- och hälsovårdsutskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 20.10.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kaj
Turunen
saf
medlem
Harry
Harkimo
saml
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Eero
Lehti
saml (delvis)
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Mika
Lintilä
cent
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Kristiina
Salonen
sd
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Ville
Skinnari
sd
medlem
Joakim
Strand
sv
medlem
Antero
Vartia
gröna
ersättare
Sari
Essayah
kd (delvis).
Sekreterare var
utskottsråd
Teija
Miller.
Senast publicerat 11.1.2016 15:48