Senast publicerat 09-05-2021 21:55

Utlåtande FiUU 1/2020 rd E 45/2019 rd Finansutskottet Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (E 45/2019 rd): En kompletterande skrivelse EJ 2/2020 vp—E 45/2019 vp har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Tuukka Taipale 
  finansministeriet
 • byråchef Tuulia Asplund 
  Finlands Bank
 • chefsekonomist, krishanteringsexpert Hanna Westman 
  Verket för finansiell stabilitet
 • doktorand Antti Ronkainen 
  Helsingfors universitet
 • direktör, chefsekonom Veli-Matti Mattila 
  Finanssiala ry
 • arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se finansministeriets promemoria 7.2.2020 VM2020-00049 och den kompletterande skrivelsen 13.2.2020 VM2020-00050. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 45/2019 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet VaVL 1/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Finansutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 10.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Jussi Saramo vänst 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Markku Eestilä saml 
 
ersättare 
Sari Essayah kd (delvis) 
 
ersättare 
Petri Honkonen cent (delvis) 
 
ersättare 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
ersättare 
Merja Kyllönen vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Hellevi Ikävalko. 
 

AVVIKANDE MENING 1/saf

Motivering

Se det finska utlåtandet VaVL 1/2020 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anser

att stora utskottet bör beakta det ovan sagda. 
Helsingfors 10.3.2020
  
 
Jari Koskela saf 
 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
Sami Savio saf 
 
Ville Vähämäki saf 
 

AVVIKANDE MENING 2 /kd

Motivering

Se det finska utlåtandet VaVL 1/2020 vp

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att utskottet beaktar motiveringarna ovan och anför för stora utskottet att målet för förhandlingarna bör vara att förslaget förkastas. 
Helsingfors 10.3.2020
Sari Essayah kd