Utlåtande
FiUU
10
2018 rd
Finansutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet (U 85/2018 rd): Ärendet har lämnats till finansutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Juho
Kostiainen
finansministeriet
finansråd
Marja
Paavonen
finansministeriet
verkställande direktör
Vesa
Vihriälä
Näringslivets forskningsinstitut ETLA.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 391 och hänvisning till Eutori EU/2018/1174. 
Se dokument U 85/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet VaVL 10/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Finansutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt, men betonar synpunkterna ovan. 
Helsingfors 26.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Timo
Harakka
sd
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Kari
Kulmala
blå
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Maria
Tolppanen
sd
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Ozan
Yanar
gröna
ersättare
Markku
Eestilä
saml
ersättare
Lasse
Hautala
cent
ersättare
Riitta
Myller
sd
ersättare
Mika
Niikko
saf
ersättare
Eero
Reijonen
cent
ersättare
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Hellevi
Ikävalko,
Senast publicerat 07-01-2019 14:21