Senast publicerat 12-01-2022 11:24

Utlåtande FiUU 11/2021 rd U 56/2021 rd Finansutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (omarbetning av energiskattedirektivet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (omarbetning av energiskattedirektivet) (U 56/2021 rd): Ärendet har lämnats till finansutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

 • lagstiftningsråd Leo Parkkonen 
  finansministeriet.

Skattedelegationen har fått ett skriftligt yttrande av: 

 • Statens ekonomiska forskningscentral
 • Finlands näringsliv rf
 • Finsk Energiindustri rf
 • Skogsindustrin rf
 • Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Rederierna i Finland rf
 • Företagarna i Finland rf
 • Finnair Abp
 • Fortum Abp.

Skattedelegationen har fått ett meddelande, ingenting att yttra 

 • forskningsenheten BIOS
 • Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 563. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 56/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet VaVL 11/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Finansutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med preciseringarna och kommentarerna i utlåtandet. 
Helsingfors 19.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Markku Eestilä saml 
 
ersättare 
Sari Essayah kd 
 
ersättare 
Anne Kalmari cent 
 
ersättare 
Merja Kyllönen vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.