Senast publicerat 09-05-2021 20:36

Utlåtande FiUU 12/2018 rd E 29/2018 rd U 45/2018 rd U 78/2018 rd Finansutskottet Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till regler för den gemensamma partnerskapsöverenskommelsens fonder och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter samt reform av sammanhållningspolitiken för programperioden 2021— 2027 (förordningspaketet om sammanhållningspolitiken)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027 (E 29/2018 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete) (U 45/2018 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till regler för den gemensamma partnerskapsöverenskommelsens fonder och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter samt reform av sammanhållningspolitiken för programperioden 2021—2027 (förordningspaketet om sammanhållningspolitiken) (U 78/2018 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig i EU-ärenden Joanna Tikkanen 
  statsrådets kansli
 • budgetråd Seija Kivinen 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Vesa Kulmala 
  finansministeriet
 • budgetråd Rauno Lämsä 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Eliisa Hujala 
  arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig Martta Viitaniemi 
  finansministeriet
 • chef för finansieringsenheten Taina Lommi 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland
 • enhetschef Eija Virtasalo 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
 • forskningsrådgivare Tarmo Valkonen 
  Näringslivets forskningsinstitut ETLA
 • verkställande direktör Vesa Vihriälä 
  Näringslivets forskningsinstitut ETLA
 • ledande expert Saara Tamminen 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • specialsakkunnig Annukka Mäkinen 
  Finlands Kommunförbund
 • utvecklingschef Eero Venäläinen 
  Nylands förbund
 • tf. utvecklingsdirektör Eira Varis 
  Norra Karelens landskapsförbund
 • utvecklingsdirektör Päivi Ekdahl 
  Lapplands förbund
 • chef för internationella ärenden Pekka Ristelä 
  Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands näringsliv rf.

UTREDNINGEN OCH SKRIVELSERNA

Förslaget

Se dokumenten COM(2018) 321 final, COM(2018) 322 final, COM(2018) 323 final, COM(2018) 324 final, COM(2018) 325 final, COM(2018) 326 final, COM(2018) 327 final, COM (2018) 328 final, COM(2018) 372 final, COM(2018) 373 final, COM(2018) 374 final, COM(2018) 375 final, COM(2018) 380 final och COM(2018) 382 final samt hänvisningarna till Eutori EU/2018/0986, EU/2018/0987, EU/2018/0990, EU/2018/0992, EU/2018/0993, EU/2018/0996, EU/2018/1140, EU/2018/1141, EU/2018/1142, EU/2018/1143, EU/2018/1144 och EU/2018/1145. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 29/2018 rd, U 45/2018 rd och U 78/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (VaVL 12/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Finansutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 9.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
vice ordförande 
Ville Vähämäki saf 
 
medlem 
Timo Harakka sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent (delvis) 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Eero Suutari saml 
 
medlem 
Maria Tolppanen sd 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Pia Viitanen sd (delvis) 
 
ersättare 
Reijo Hongisto blå 
 
ersättare 
Emma Kari gröna 
 
ersättare 
Markku Pakkanen cent (delvis) 
 
ersättare 
Sari Raassina saml 
 
ersättare 
Eero Reijonen cent 
 
ersättare 
Joona Räsänen sd (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Hellevi Ikävalko  
 
utskottsråd 
Mari Nuutila  
 
utskottsråd 
Maarit Pekkanen.