Senast publicerat 09-05-2021 21:44

Utlåtande FiUU 2/2020 rd E 64/2020 rd Finansutskottet Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument (E 64/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Jussi Lindgren 
  statsrådets kansli
 • specialsakkunnig i EU-ärenden Joanna Tikkanen 
  statsrådets kansli
 • budgetråd Seija Kivinen 
  finansministeriet
 • budgetråd Panu Kukkonen 
  finansministeriet
 • arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä 
 • direktör, PD, docent Jaakko Kiander. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands Bank
 • professor Päivi Leino-Sandberg 
 • politices doktor (nationalekonomi) Sixten Korkman 
 • doktorand Antti Ronkainen 
  Helsingfors universitet.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokumenten COM(2020) 408, COM(2020) 441, COM(2020) 442, COM(2020) 443, COM(2020) 445, COM(2020) 446 och COM(2020) 456 samt hänvisningarna till Eutori EU/2018/0986, EU/2018/0993, EU/2020/0962, EU/2020/0971 och EU/2020/0974. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 64/2020 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (VaVL 2/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Finansutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 11.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Jussi Saramo vänst 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml (delvis) 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Markku Eestilä saml 
 
ersättare 
Sari Essayah kd 
 
ersättare 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
ersättare 
Juha Pylväs cent 
 
ersättare 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
ersättare 
Janne Sankelo saml (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Hellevi Ikävalko  
 
utskottsråd 
Mari Nuutila.  
 

AVVIKANDE MENING 1 /saf

Motivering

Se det finska utlåtandet (VaVL 2/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan och att Finland inte bör delta i de i återhämtningsplanen föreslagna arrangemangen. 
Helsingfors 11.6.2020
Ville Vähämäki saf 
 
Vilhelm Junnila saf 
 
Jari Koskela saf 
 
Sami Savio saf 
 

AVVIKANDE MENING 2 /saml

Motivering

Se det finska utlåtandet (VaVL 2/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan som Finlands förhandlingsmål. 
Helsingfors 11.6.2020
Elina Lepomäki saml 
 
Janne Sankelo saml 
 
Markku Eestilä saml 
 
Sanni Grahn-Laasonen saml   
 

AVVIKANDE MENING 3 /kd

Motivering

Se det finska utlåtandet (VaVL 2/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att stora utskottet beaktar vad som anförts ovan som Finlands förhandlingsmål och inte godkänner den planerade återhämtningsfond som föreslås bli inrättad genom solidarisk upplåning och håller den fleråriga budgetramen och krisåtgärderna åtskilda samt iakttar no-bail-out-regeln i EU:s grundfördrag. 
Helsingfors 11.6.2020
Sari Essayah kd