Senast publicerat 06-09-2021 10:36

Utlåtande FiUU 2/2021 rd E 45/2021 rd Finansutskottet Statsrådets utredning: Förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T); revidering av förordningen, föregripande inflytande

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T); revidering av förordningen, föregripande inflytande (E 45/2021 rd): Ärendet har inkommit till finansutskottet för kännedom. 

Sakkunniga

Trafikdelegationen har hört 

  • trafikråd Leena Sirkjärvi 
    kommunikationsministeriet
  • branschdirektör Pekka Rajala 
    Trafikledsverket
  • specialsakkunnig Atte Melasniemi 
    Transport- och kommunikationsverket.

STATSRÅDETS UTREDNING

Förslaget

Se kommunikationsministeriets promemoria 25.3.2021 LVM2021-00120. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 45/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet VaVL 2/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Finansutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 18.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Elina Valtonen saml 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Sari Essayah kd 
 
ersättare 
Kalle Jokinen saml 
 
ersättare 
Riitta Mäkinen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Hellevi Ikävalko.