Senast publicerat 09-05-2021 21:37

Utlåtande FiUU 3/2019 rd E 45/2019 rd Finansutskottet Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (E 45/2019 rd): Ärendet har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Aleksi Kaakinen 
  finansministeriet
 • konsultativ tjänsteman Tuukka Taipale 
  finansministeriet
 • Senior Advisor Päivi Tissari 
  Finlands Bank
 • doktorand Antti Ronkainen 
  Helsingfors universitet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä. 

UTREDNINGEN

Förslaget

Se finansutskottets promemoria VM2020-00049. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 45/2019 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (VaVL 3/2019 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Finansutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 26.11.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Jussi Saramo vänst 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Hellevi Ikävalko.  
 

AVVIKANDE MENING/saf

Motivering

Se det finska utlåtandet (VaVL 3/2019 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 26.11.2019
Ville Vähämäki saf 
 
Vilhelm Junnila saf 
 
Jari Koskela saf 
 
Sami Savio saf