Senast publicerat 09-05-2021 21:56

Utlåtande FiUU 4/2020 rd U 45/2018 rd Finansutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärderför att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningenom momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärderför att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningenom momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete) (U 45/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 24/2020 vp — U 45/2018 vp har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • budgetråd Seija Kivinen 
    finansministeriet
  • budgetråd Panu Kukkonen 
    finansministeriet.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare gett ett utlåtande (FiUU 12/2018 rd) i ärendet och tagit ställning till ärendet i samband med UJ 2/2020 vp och UJ 22/2020 vp

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 321 final, COM(2018) 322 final, COM(2018) 323 final, COM(2018) 325 final, COM(2018) 326 final, COM(2018) 327 final och COM(2018) 328 final samt hänvisningarna till Eutori EU/2018/0987, EU/2018/0990, EU/2018/0992, EU/2018/0993 och EU/2018/0996. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 45/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (VaVL 4/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Finansutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 29.9.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
medlem 
Timo Heinonen saml (delvis) 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Jussi Saramo vänst 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Markku Eestilä saml (delvis) 
 
ersättare 
Sari Essayah kd (delvis) 
 
ersättare 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
ersättare 
Inka Hopsu gröna 
 
ersättare 
Jukka Kopra saml (delvis) 
 
ersättare 
Merja Kyllönen vänst 
 
ersättare 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
ersättare 
Jussi Wihonen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Hellevi Ikävalko.  
 

AVVIKANDE MENING 1 /saf

Motivering

Se det finska utlåtandet (VaVL 4/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 29.9.2020
Ville Vähämäki saf 
 
Sami Savio saf 
 
Jussi Wihonen saf 
 
Jari Koskela saf 
 

AVVIKANDE MENING 2 /saml

Motivering

Se det finska utlåtandet (VaVL 4/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan som Finlands förhandlingsmål. 
Helsingfors 29.9.2020
Timo Heinonen saml 
 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
Elina Lepomäki saml 
 
Markku Eestilä saml 
 
Jukka Kopra saml 
 

AVVIKANDE MENING 3 /kd

Motivering

Se det finska utlåtandet (VaVL 4/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att stora utskottet inte godkänner en ändring av systemet för egna medel, som innebär att EU får direkt beskattningsrätt, och inte heller den fullmakt att uppta lån på 750 miljarder euro för den återhämtningsfond som ska inrättas solidariskt, och att den fleråriga budgetramen och krisåtgärderna hålls åtskilda och att utskottet därför inte godtar detta förfarande. 
Helsingfors 29.9.2020
Sari Essayah kd