Senast publicerat 22-03-2021 14:55

Utlåtande FiUU 4/2020 rd U 45/2018 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärderför att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningenom momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)

Finansutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärderför att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningenom momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete) (U 45/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 24/2020 vp — U 45/2018 vp har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • budgetrådSeijaKivinen
    finansministeriet
  • budgetrådPanuKukkonen
    finansministeriet.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare gett ett utlåtande (FiUU 12/2018 rd) i ärendet och tagit ställning till ärendet i samband med UJ 2/2020 vp och UJ 22/2020 vp

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 321 final, COM(2018) 322 final, COM(2018) 323 final, COM(2018) 325 final, COM(2018) 326 final, COM(2018) 327 final och COM(2018) 328 final samt hänvisningarna till Eutori EU/2018/0987, EU/2018/0990, EU/2018/0992, EU/2018/0993 och EU/2018/0996. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 45/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (VaVL 4/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Finansutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 29.9.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JohannesKoskinensd
vice ordförande
ArtoPirttilahticent
medlem
TarjaFilatovsd
medlem
SanniGrahn-Laasonensaml
medlem
TimoHeinonensaml(delvis)
medlem
AnneliKiljunensd
medlem
EskoKivirantacent
medlem
JariKoskelasaf
medlem
KatriKulmunicent
medlem
ElinaLepomäkisaml
medlem
JussiSaramovänst
medlem
SamiSaviosaf
medlem
IirisSuomelagröna
medlem
PiaViitanensd
medlem
VilleVähämäkisaf
ersättare
MarkkuEestiläsaml(delvis)
ersättare
SariEssayahkd(delvis)
ersättare
EveliinaHeinäluomasd
ersättare
InkaHopsugröna
ersättare
JukkaKoprasaml(delvis)
ersättare
MerjaKyllönenvänst
ersättare
VeronicaRehn-Kivisv
ersättare
JussiWihonensaf.

Sekreterare var

utskottsråd
HelleviIkävalko.

AVVIKANDE MENING 1 /saf

Motivering

Se det finska utlåtandet (VaVL 4/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 29.9.2020
VilleVähämäkisaf
SamiSaviosaf
JussiWihonensaf
JariKoskelasaf

AVVIKANDE MENING 2 /saml

Motivering

Se det finska utlåtandet (VaVL 4/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan som Finlands förhandlingsmål. 
Helsingfors 29.9.2020
TimoHeinonensaml
SanniGrahn-Laasonensaml
ElinaLepomäkisaml
MarkkuEestiläsaml
JukkaKoprasaml

AVVIKANDE MENING 3 /kd

Motivering

Se det finska utlåtandet (VaVL 4/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att stora utskottet inte godkänner en ändring av systemet för egna medel, som innebär att EU får direkt beskattningsrätt, och inte heller den fullmakt att uppta lån på 750 miljarder euro för den återhämtningsfond som ska inrättas solidariskt, och att den fleråriga budgetramen och krisåtgärderna hålls åtskilda och att utskottet därför inte godtar detta förfarande. 
Helsingfors 29.9.2020
SariEssayahkd