Utlåtande
FiUU
5
2017 rd
Finansutskottet
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU
Meddelande från kommissionen "Fullbordande av bankunionen".
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU (E 80/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen "Fullbordande av bankunionen" (E 95/2017 rd). Ärendet har remitterats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Jussi
Lindgren
statsrådets kansli
understatssekreterare
Tuomas
Saarenheimo
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Jaakko
Weuro
finansministeriet
direktionens medlem
Olli
Rehn
Finlands Bank
ekonomisk-politisk rådgivare
Ismo
Grönroos-Saikkala
Europeiska kommissionens representation i Finland
verkställande direktör
Vesa
Vihriälä
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
specialforskare, prognoschef
Ilkka
Kiema
Löntagarnas forskningsinstitut
verkställande direktör
Suvi-Anne
Siimes
Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf
forskare
Antti
Ronkainen
Helsingfors universitet
forskardoktor
Tuomas
Malinen
Helsingfors universitet
gästforskare
Antti
Suvanto
Helsingfors universitet
universitetsforskare
Timo
Miettinen
professor
Päivi
Leino-Sandberg
professor
Antti
Suhonen
Aalto-universitetet.
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare behandlat ärendet som eget ärende EÄ 34/2017 rd om fördjupning av den ekonomiska och monetära unionen (EMU). 
Utskottet ordnade offentlig utfrågning om ärendet tillsammans med stora utskottet den 19 oktober 2017. 
UTREDNINGARNA
Förslagen
Se EU-dokument: Eutori EU/2017/0295, EU/2017/1535. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 80/2017 rd, E 95/2017 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (VaVL 5/2017 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Finansutskottet meddelar,
että att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 1.12.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Eero
Heinäluoma
sd
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Krista
Kiuru
sd
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Kari
Kulmala
blå
medlem
Outi
Mäkelä
saml
medlem
Aila
Paloniemi
cent
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Maria
Tolppanen
sd
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Ozan
Yanar
gröna (delvis)
medlem
Emma
Kari
vihr
(delvis)
ersättare
Riitta
Myller
sd
ersättare
Martti
Mölsä
blå
ersättare
Juhana
Vartiainen
saml
ersättare
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Hellevi
Ikävalko.
AVVIKANDE MENING 1 /sd
Motivering
Se det finska dokumentet VaVL 5/2017 vp. 
Avvikande mening
Vi föreslår,
att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 1.12.2017
Krista
Kiuru
sd
Eero
Heinäluoma
sd
Riitta
Myller
sd
Maria
Tolppanen
sd
AVVIKANDE MENING 2 /gröna
Motivering
Se det finska dokumentet VaVL 5/2017 vp. 
Avvikande mening
Vi föreslår,
att stora utskottet intar en mer positiv inställning än statsrådet till att öka det solidariska ansvaret. 
Helsingfors 1.12.2017
Ozan
Yanar
gröna
Emma
Kari
gröna
AVVIKANDE MENING 3 /vänst
Motivering
Se det finska dokumentet VaVL 5/2017 vp. 
Avvikande mening
Jag föreslår,
att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 1.12.2017
Kari
Uotila
vänst
AVVIKANDE MENING 4 /kd
Motivering
Se det finska dokumentet VaVL 5/2017 vp. 
Avvikande mening
Jag föreslår,
att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 1.12.2017
Peter
Östman
kd
AVVIKANDE MENING 5 /saf
Motivering
Se det finska dokumentet VaVL 5/2017 vp. 
Avvikande mening
Vi föreslår,
att stora utskottet meddelar att det förutsätter att statsrådet påverkar kommissionens kommande arbetsprogram om utveckling av EMU och färdigställande av bankunionen på det sätts som sägs ovan. 
Helsingfors 1.12.2017
Ville
Vähämäki
saf
Toimi
Kankaanniemi
saf
Senast publicerat 31.5.2018 15:09