Senast publicerat 09-05-2021 20:34

Utlåtande FrUU 6/2018 rd E 26/2018 rd Framtidsutskottet Statsrådets utredning: Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, meddelande

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, meddelande (E 26/2018 rd): Ärendet har lämnats till framtidsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansexpert Milla Kouri 
  finansministeriet
 • handelsråd Kari Virtanen 
  arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Kaarina Saramäki 
  miljöministeriet
 • biträdande professor Hanna Silvola 
  Aalto-universitetet
 • forskardoktor Frank Martela 
  Filosofian Akatemia
 • styrelseordförande Jussi Nykänen 
  GreenStream Network Ltd
 • styrelseordförande Mika Leskinen 
  Finland´s Sustainable Investment Forum ry FINSIF
 • ordförande Erkki Liikanen. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • specialsakkunnig Minna Nikitin 
  finansministeriet
 • enhetschef Max von Bonsdorff 
  utrikesministeriet
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Finanssiala ry
 • Skogsindustrin rf
 • Taaleri Abp.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 97 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 26/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TuVL 6/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Framtidsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 14.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Stefan Wallin sv 
 
vice ordförande 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
medlem 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Antti Lindtman sd 
 
medlem 
Aila Paloniemi cent 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Sari Tanus kd 
 
medlem 
Lenita Toivakka saml 
 
medlem 
Pilvi Torsti sd 
 
medlem 
Sinuhe Wallinheimo saml 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
medlem 
Paavo Väyrynen sr 
 
ersättare 
Ulla Parviainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Olli Hietanen  
 
ständig rådgivare 
Maria Höyssä.