Utlåtande
FrUU
7
2018 rd
Framtidsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021—2027 och till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021—2027 och till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826 (U 69/2018 rd): Ärendet har lämnats till framtidsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Eija
Laineenoja
arbets- och näringsministeriet
ledande expert
Hannele
Timonen
arbets- och näringsministeriet
överdirektör
Anna-Maija
Karjalainen
finansministeriet
kommunikationsråd
Taru
Rastas
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Sami
Pirkkala
statsrådets kansli
analytiker
Ville
Viitasaari
Skatteförvaltningen
omsorgsdirektör
Juha
Metso
Esbo stad
forskarstuderande
Antti
Poikola
Aalto-universitetet
direktör
Pekka
Lehtovuori
CSC-IT Center for Science Ltd.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
avdelningschef, överdirektör
Leena
Mörttinen
finansministeriet
undervisnings- och kulturministeriet
försvarsministeriet
social- och hälsovårdsministeriet
miljöministeriet
generaldirektör
Olli-Pekka
Heinonen
Utbildningsstyrelsen
specialforskare
Jarno
Salonen
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
Arbetshälsoinstitutet
Teknologiindustrin rf
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry
professor
Tapio
Frantti
Uleåborgs universitet
professor
Timo
Hämäläinen
Jyväskylä universitet
professor
Martti
Lehto
Jyväskylä universitet
forskarstuderande
Janne M.
Korhonen
Aalto-universitetet
forskarstuderande
Juho
Rantala
Tammerfors universitet
CEO
Mika
Vehviläinen
Cargotec Abp
verkställande direktör
Mikko
Alasaarela
Inbot Ab
verkställande direktör
Kimmo
Alkio
Tieto Abp
direktör
Sari
Stenfors
Augmented Leadership Institute, California.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 434 final och COM(2018) 441 final, och hänvisningar till Eutori EU/2018/1216 och EU/2018/1234. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 69/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (TuVL 7/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Framtidsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 14.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Stefan
Wallin
sv
vice ordförande
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Anna
Kontula
vänst
medlem
Antti
Lindtman
sd
medlem
Aila
Paloniemi
cent
medlem
Olli-Poika
Parviainen
gröna
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Sari
Tanus
kd
medlem
Lenita
Toivakka
saml
medlem
Pilvi
Torsti
sd
medlem
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Paavo
Väyrynen
sr
ersättare
Ulla
Parviainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Olli
Hietanen
ständig rådgivare
Maria
Höyssä.
Senast publicerat 21-03-2019 13:42