Senast publicerat 09-05-2021 20:37

Utlåtande FsUU 15/2018 rd U 45/2018 rd E 29/2018 rd E 66/2018 rd E 67/2018 rd E 75/2018 rd U 83/2018 rd U 88/2018 rd Försvarsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027Statsrådets utredning: Den kommande fleråriga budgetramen; Europeiska försvarsfondenStatsrådets utredning: Den kommande fleråriga budgetramen; militär rörlighetStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till en finansieringsmekanism för EU:s yttre förbindelser för finansieringsperioden 2021—2027Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska försvarsfonden)Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till instrument för finansiering av yttre åtgärder under finansieringsperioden 2021—2027, som omfattar förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget, till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen å ena sidan och Grönland och Konungariket Danmark å andra sidan, samt till förslag av unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete) (U 45/2018 rd): Ärendet har remitterats till försvarsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027 (E 29/2018 rd): Ärendet har remitterats till försvarsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets utredning: Den kommande fleråriga budgetramen; Europeiska försvarsfonden (E 66/2018 rd): Ärendet har remitterats till försvarsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets utredning: Den kommande fleråriga budgetramen; militär rörlighet (E 67/2018 rd): Ärendet har remitterats till försvarsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till en finansieringsmekanism för EU:s yttre förbindelser för finansieringsperioden 2021—2027 (E 75/2018 rd): Ärendet har remitterats till försvarsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska försvarsfonden) (U 83/2018 rd): Ärendet har remitterats till försvarsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till instrument för finansiering av yttre åtgärder under finansieringsperioden 2021—2027, som omfattar förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget, till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen å ena sidan och Grönland och Konungariket Danmark å andra sidan, samt till förslag av unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet (U 88/2018 rd): Ärendet har remitterats till försvarsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig i EU-ärenden Joanna Tikkanen 
  statsrådets kansli
 • utrikessekreterare Heli Lehto 
  utrikesministeriet
 • regeringsråd Tarja Jaakkola 
  försvarsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Karoliina Honkanen 
  försvarsministeriet
 • specialsakkunnig Tuomas Koskenniemi 
  försvarsministeriet
 • specialsakkunnig Tommi Nordberg 
  försvarsministeriet
 • specialsakkunnig Kati Bailey 
  försvarsministeriet
 • specialsakkunnig Elina Saarimaa 
  försvarsministeriet
 • budgetråd Seija Kivinen 
  finansministeriet
 • EU-medarbetare Johanna Makkonen 
  finansministeriet
 • konsultativ tjänsteman Timo Koskinen 
  kommunikationsministeriet
 • byggnadsråd Juha Parantainen 
  kommunikationsministeriet
 • överstelöjtnant Janne Hakaniemi 
  Huvudstaben
 • major Arto Purkunen 
  Huvudstaben
 • chef, generallöjtnant Esa Pulkkinen 
  Europeiska unionens militära stab
 • kommodor Jan Engström 
  Europeiska unionens militära stab
 • generalsekreterare Tuija Karanko 
  Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry
 • utvecklingsdirektör för affärsverksamheten Pasi Niinikoski 
  Patria Abp
 • verkställande direktör Niko Haro 
  Marine Alutech Oy Ab.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (PuVL 15/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Försvarsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 19.10.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ilkka Kanerva saml 
 
medlem 
Thomas Blomqvist sv 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Marisanna Jarva cent 
 
medlem 
Seppo Kääriäinen cent 
 
medlem 
Krista Mikkonen gröna 
 
medlem 
Markus Mustajärvi vänst 
 
medlem 
Lea Mäkipää blå 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Jaana Pelkonen saml 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
ersättare 
Pertti Hakanen cent 
 
ersättare 
Eero Reijonen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Heikki Savola.  
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet (PuVL 15/2018 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 19.10.2018
Markus Mustajärvi vänst