Senast publicerat 09-05-2021 17:40

Utlåtande FsUU 4/2015 rd U 21/2015 rd E 60/2015 rd Försvarsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet)Statsrådets utredning: Ändring av vapendirektivet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet) (U 21/2015 rd): Ärendet har lämnats till försvarsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Statsrådets utredning: Ändring av vapendirektivet (E 60/2015 rd): Ärendet har lämnats till försvarsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • polisinspektör Seppo Sivula 
  inrikesministeriet
 • lagstiftningsråd Heidi  Kaila 
  Statsrådets kansli
 • äldre avdelningsstabsofficer Jukka Kotilehto 
  försvarsministeriet
 • överste Ahti Kurvinen 
  Huvudstaben
 • verksamhetsledare Pertti Laatikainen 
  Försvarsutbildningsföreningen
 • verksamhetsledare Janne Kosonen 
  Finlands Reservofficersförbund rf
 • verksamhetsledare Olli Nyberg 
  Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundet
 • vice ordförande Marko Patrakka 
  Reserviläisurheiluliitto ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • inrikesministeriet.

SKRIVELSEN

Statsrådets ståndpunkt

Se U 21/2015 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se PuVL 4/2015 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Försvarsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 9.12.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ilkka Kanerva saml 
 
medlem 
Thomas Blomqvist sv 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Marisanna Jarva cent 
 
medlem 
Seppo Kääriäinen cent 
 
medlem 
Krista Mikkonen gröna 
 
medlem 
Markus Mustajärvi vänst 
 
medlem 
Lea Mäkipää saf 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Jaana Pelkonen saml 
 
medlem 
Mika Raatikainen saf 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
ersättare 
Pertti Hakanen cent 
 
ersättare 
Pauli Kiuru saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Heikki Savola.