Utlåtande
FsUU
4
2015 rd
Försvarsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet)
Statsrådets utredning: Ändring av vapendirektivet
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet) (U 21/2015 rd): Ärendet har lämnats till försvarsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Statsrådets utredning: Ändring av vapendirektivet (E 60/2015 rd): Ärendet har lämnats till försvarsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
polisinspektör
Seppo
Sivula
inrikesministeriet
lagstiftningsråd
Heidi
Kaila
Statsrådets kansli
äldre avdelningsstabsofficer
Jukka
Kotilehto
försvarsministeriet
överste
Ahti
Kurvinen
Huvudstaben
verksamhetsledare
Pertti
Laatikainen
Försvarsutbildningsföreningen
verksamhetsledare
Janne
Kosonen
Finlands Reservofficersförbund rf
verksamhetsledare
Olli
Nyberg
Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundet
vice ordförande
Marko
Patrakka
Reserviläisurheiluliitto ry.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
inrikesministeriet.
SKRIVELSEN
Statsrådets ståndpunkt
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se PuVL 4/2015 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Försvarsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 9.12.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ilkka
Kanerva
saml
medlem
Thomas
Blomqvist
sv
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Marisanna
Jarva
cent
medlem
Seppo
Kääriäinen
cent
medlem
Krista
Mikkonen
gröna
medlem
Markus
Mustajärvi
vänst
medlem
Lea
Mäkipää
saf
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jaana
Pelkonen
saml
medlem
Mika
Raatikainen
saf
medlem
Mikko
Savola
cent
ersättare
Pertti
Hakanen
cent
ersättare
Pauli
Kiuru
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Heikki
Savola.
Senast publicerat 21-06-2016 12:16