Senast publicerat 12-01-2022 11:12

Utlåtande FsUU 9/2021 rd U 48/2021 rd E 97/2021 rd Försvarsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitetStatsrådets utredning: Meddelande om 55 %-paketet (”Fit for 55”): nå EU:s klimatmål 2030 för klimatneutralitet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet (U 48/2021 rd): Ärendet har lämnats till försvarsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets utredning: Meddelande om 55 %-paketet (”Fit for 55”): nå EU:s klimatmål 2030 för klimatneutralitet (E 97/2021 rd): Ärendet har lämnats till försvarsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig i EU-ärenden Ilona Julkunen-Rexhepi 
  statsrådets kansli
 • specialsakkunnig Pia Kotro 
  arbets- och näringsministeriet
 • enhetschef Sara Kajander 
  försvarsministeriet
 • miljöchef Terhi Svanström 
  Huvudstaben
 • verkställande direktör Matias Warsta 
  Försvarsfastigheter.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 558. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 2/2021 rd, statsrådets utredning E 97/2021 rd och statsrådets kanslis promemoria 25.8.2021 VNEUS2021-00698. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet PuVL 9/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Försvarsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 17.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ilkka Kanerva saml 
 
vice ordförande 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Markus Mustajärvi vänst 
 
medlem 
Juha Mäenpää saf 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Veijo Niemi saf 
 
medlem 
Erkki Tuomioja sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Heikki Savola.