Utlåtande
FvUU
10
2015 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv) (U 21/2012 rd): En kompletterande skrivelse UJ 3/2015 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv) (U 21/2012 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört: 
konsultativ tjänsteman
Leena
Rantalankila
justitieministeriet
överinspektör, polisavdelningen
Virpi
Koivu
inrikesministeriet
överinspektör
Jenni
Juslén
Polisstyrelsen
överinspektör
Anne
Ihanus
Gränsbevakningsväsendet
tullöverinspektör
Juha
Vilkko
Tullen.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
finansministeriet
Riksåklagarämbetet
dataombudsmannens byrå
centralkriminalpolisen
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (HaVL 11/2012 vp). 
SKRIVELSEN
Förslag
Se dokument: Eutori EU/2014/1198, EU-dokument COM(2014) 344. 
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 21/2015 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet HaVL 10/2015 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 14.12.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Pirkko
Mattila
saf
medlem
Thomas
Blomqvist
sv
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Olli-Poika
Parviainen
gröna
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
ersättare
Lasse
Hautala
cent
ersättare
Ilkka
Kantola
sd
ersättare
Kari
Tolvanen
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Ossi
Lantto.
Senast publicerat 5.2.2016 13:22