Utlåtande
FvUU
10
2019 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Japan om överföring och användning av PNR-uppgifter för att förhindra och bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet (PNR-avtal mellan EU och Japan)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Japan om överföring och användning av PNR-uppgifter för att förhindra och bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet (PNR-avtal mellan EU och Japan) (E 47/2019 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Tanja
Jaatinen
justitieministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
inrikesministeriet.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se justitieministeriets promemoria OM2019-00370. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 47/2019 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (HaVL 10/2019 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 15.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Riikka
Purra
saf
medlem
Tiina
Elo
gröna
medlem
Jussi
Halla-aho
saf
medlem
Eveliina
Heinäluoma
sd
medlem
Hanna
Huttunen
cent
medlem
Anna-Kaisa
Ikonen
saml
medlem
Aki
Lindén
sd
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Piritta
Rantanen
sd
medlem
Heidi
Viljanen
sd
medlem
Ben
Zyskowicz
saml
ersättare
Veijo
Niemi
saf
ersättare
Jenni
Pitko
gröna
ersättare
Mari
Rantanen
saf.
Sekreterare var
plenarråd
Henri
Helo.
Senast publicerat 15-05-2020 14:57