Senast publicerat 02-05-2022 14:45

Utlåtande FvUU 10/2022 rd U 9/2022 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till förordning om automatiskt utbyte av uppgifter för polissamarbete (Prüm II)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till förordning om automatiskt utbyte av uppgifter för polissamarbete (Prüm II) (U 9/2022 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Kia Vertio 
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnig Amanda Mäkelä 
  justitieministeriet
 • polisinspektör Anssi Kangas 
  Polisstyrelsen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • kommunikationsministeriet
 • centralkriminalpolisen.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 784. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 9/2022 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 10/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 6.4.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
vice ordförande 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Mari Rantanen saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
ersättare 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.