Senast publicerat 09-05-2021 20:34

Utlåtande FvUU 11/2018 rd RP 15/2018 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd) när det gäller ersättning för landskapens mervärdesskattekostnader samt vissa finansieringslösningar

Till social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd) när det gäller ersättning för landskapens mervärdesskattekostnader samt vissa finansieringslösningar (RP 15/2018 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Erkki Papunen 
    finansministeriet
  • direktör Raija Volk 
    social- och hälsovårdsministeriet
  • utvecklingschef Jukka Hakola 
    ​Finlands Kommunförbund.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår att det förslag till lag om landskapens finansiering som ingår i proposition RP 15/2017 rd kompletteras. Genom den föreslagna lagen ska lagen om landskapens finansiering kompletteras med bestämmelser om ersättning till landskapen för mervärdesskattekostnader som ingår i anskaffningar som gjorts för verksamhet som står utanför mervärdesbeskattningens tillämpningsområde och för skattefri verksamhet. 

Ersättningen ska grunda sig på de faktiska mervärdesskattekostnader som landskapet rapporterat. Landskapet ska också ha rätt att få ersättning för den kalkylerade mervärdesskatten på skattefria anskaffningar inom hälso- och sjukvård och socialvård. Den kalkylerade ersättningen uppgår till 5 procent av varans eller tjänstens inköpspris eller ett annat motsvarande värde. Statskontoret ska fatta ett överklagbart beslut om ersättningen för mervärdesskattekostnaderna. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2020 och ersättningen ska betalas första gången i mars 2020. 

Förvaltningsutskottet anser att de föreslagna bestämmelserna är ytterst viktiga för landskapen. Propositionen förbättrar anskaffningsneutraliteten. Enligt utredning kommer frågan om finansieringen av mervärdesskattekostnaderna de första månaderna år 2020 att tas upp i höst när landskapens finansiering även i övrigt granskas. 

Utskottet framhåller att landskapen kommer att få mervärdesskattekostnader redan i beredningsfasen innan lagen träder i kraft. Kostnaderna kommer att utgöra en förhållandevis stor del av beredningskostnaderna, eftersom det huvudsakligen uppkommer kostnader för mervärdesskattepliktig verksamhet, i synnerhet för ändringar i datasystem. Andelen mervärdesskattekostnader kommer att variera efter landskap beroende på hur verksamheten är organiserad. 

Enligt utredning avses anslag för mervärdesskattekostnaderna för landskapens anskaffningar ingå under moment 28.70.05 (Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen, reservationsanslag 3 år), där anslagen för landskapens verksamhet 2019 finns. Finansieringen beviljas landskapen i form av statsunderstöd på samma sätt som finansieringen av temporär förvaltning, utan självfinansieringsandel. 

Enligt uppgift beaktas behovet av ny dimensionering av anslaget i planen för de offentliga finanserna 2019–2022. I dimensioneringen av moment 28.70.05 ingår 15 miljoner euro för mervärdesskattekostnader med anknytning till landskapens förberedande arbete. Närmare beslut om hur ersättningen ska genomföras kommer enligt uppgift att fattas i samband med statsbudgeten 2019. Genomförandet anknyter till statsunderstödsförfarandet, alltså landskapets rapportering till finansministeriet om mervärdesskattepliktiga anskaffningar inom ramen för statsunderstödet. Rapporteringen ingår som en del av den normala rapporteringen om användningen av finansieringen 2019. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottet föreslår

att social- och hälsovårdsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 9.5.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
ersättare 
Kari Tolvanen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.