Senast publicerat 09-05-2021 21:49

Utlåtande FvUU 12/2020 rd U 2/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning) (U 2/2020 rd). 

Förvaltningsutskottet har behandlat den kompletterande skrivelsen UK 21/2020 rd — U 2/2020 rd. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regionutvecklingsdirektör Johanna Osenius 
  arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig i EU-ärenden Joanna Tikkanen 
  statsrådets kansli
 • budgetråd Rauno Lämsä 
  finansministeriet
 • utvecklingschef Annukka Mäkinen 
  Finlands Kommunförbund.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat ett utlåtande i ärendet (FvUU 3/2020 rd — U 2/2020 rd). 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 22 final och COM(2020) 23 final samt hänvisningarna till Eutori EU/2018/1141 och EU/2020/0407. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 2/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 12/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 15.7.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
vice ordförande 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.