Senast publicerat 09-05-2021 18:46

Utlåtande FvUU 13/2017 rd U 35/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen) (U 35/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 7/2017 vp - U 35/2016 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Johanna Räty 
    inrikesministeriet.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • justitieministeriet.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande FvUU 36/2016 rd i ärendet. 

STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 466 och D / Direktiivi 2003/109/EYoch hänvisning till Eutori EU/2016/1293. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 35/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 13/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt med betoning på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 24.5.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Henri Helo.  
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet HaVL 13/2017 vp. 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 24.5.2017
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
Matti Semi vänst