Senast publicerat 09-05-2021 20:32

Utlåtande FvUU 18/2018 rd U 33/2018 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial) (U 33/2018 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Lauri Rautio 
  justitieministeriet
 • polisdirektör Hannele Taavila 
  inrikesministeriet
 • statsåklagare Tuuli Eerolainen 
  Riksåklagarämbetet
 • kriminalinspektör Heidi Björk 
  centralkriminalpolisen
 • polisinspektör Kimmo Ulkuniemi 
  Polisstyrelsen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • kommunikationsministeriet
 • Helsingfors tingsrätt
 • dataombudsmannens byrå
 • Tullen
 • Finlands näringsliv rf
 • Teknologiindustrin rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 225 final och COM(2018) 226 final samt hänvisningar till Eutori EU/2018/0927 och EU/2018/0928. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 33/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 18/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 26.6.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tapani Tölli cent 
 
ersättare 
Ilkka Kantola sd. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Henri Helo.