Senast publicerat 09-05-2021 13:58

Utlåtande FvUU 2/2016 rd U 2/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (en europeisk gräns- och kustbevakning)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (en europeisk gräns- och kustbevakning) (U 2/2016 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • chef för enheten för internationellt samarbete, övl Mika Rytkönen 
  inrikesministeriet
 • lagstiftningsråd Hannele Taavila 
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnig Tero Mikkola 
  inrikesministeriet
 • lagstiftningsråd Hanna-Mari Kotivuori 
  justitieministeriet
 • ledande expert Pekka Hyvönen 
  utrikesministeriet
 • dataombudsman Reijo Aarnio 
  dataombudsmannens byrå
 • specialsakkunnig Tuomas Koljonen 
  Migrationsverket
 • polisinspektör Mari Hämäläinen 
  Polisstyrelsen
 • sjöfartsdirektör Tuomas Routa 
  Trafiksäkerhetsverket
 • juridisk expert Mikko Aarnio 
  Amnesty International Finländska sektionen rf
 • professor Juha Raitio. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • jord- och skogsbruksministeriet
 • kommunikationsministeriet
 • Finnair Abp
 • Finlands näringsliv rf
 • IOM Helsinki
 • Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF r.y.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2015) 667, COM(2015) 669, COM(2015) 671. 

Statsrådets ståndpunkt

Se U 2/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se HaVL 2/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 23.2.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Thomas Blomqvist sv 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
ersättare 
Reijo Hongisto saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto.