Utlåtande
FvUU
21
2016 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet)
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet) (U 21/2015 rd): En kompletterande skrivelse UJ 16/2016 vp - U21/2015 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
ledande sakkunnig, polisavdelningen
Johanna
Puiro
inrikesministeriet
konsultativ tjänsteman
Kalle
Kekomäki
inrikesministeriet
polisinspektör
Seppo
Sivula
inrikesministeriet
överinspektör
Tarja
Ranta
Polisstyrelsen
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden i ärendet (FvUU 12/2016 rd och FvUU 24/2015 rd.  
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument Eutori EU/2015/1606, EU-dokument COM(2015) 750, D / Direktiivi 91/477/ETY.  
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 21/2015 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet HaVL 21/2016 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 3.6.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Pirkko
Mattila
saf
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Thomas
Blomqvist
sv
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Kari
Kulmala
saf
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
saf
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
Sekreterare var
utskottsråd
Minna-Liisa
Rinne
Senast publicerat 08-09-2016 14:24