Senast publicerat 09-05-2021 19:02

Utlåtande FvUU 21/2017 rd U 36/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordningen om vidarebosättning)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordningen om vidarebosättning) (U 36/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 20/2017 vp —U 36/2016 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

  • överinspektör Tuuli Kainulainen 
    inrikesministeriet

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • arbets- och näringsministeriet
  • Migrationsverket

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet FvUU 38/2016 rd

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslag

Se dokument: Eutori EU/2016/1295, EU-dokument COM(2016) 468, A / Asetus 516/2014/EU. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 36/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet HaVL 21/2015 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 21.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blå 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Henri Helo  
 

AVVIKANDE MENING 1

Motivering

Se det finska dokumentet HaVL 21/2017 vp.  

Avvikande mening

Kläm 

Jag anför,

att utskottet beaktar det som sägs ovan.  
Helsingfors 21.6.2017
Juho Eerola saf 
 

AVVIKANDE MENING 2

Motivering

Se det finska dokumentet HaVL 21/2017 vp. 

Avvikande mening

Kläm 

Jag anför,

att utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 21.6.2017
Anders Adlercreutz sv