Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FvUU 23/2016 rd

Senast publicerat 02-02-2017 17:30

Utlåtande FvUU 23/2016 rd B 10/2016 rd Regeringens årsberättelse 2015

Förvaltningsutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Ärende

Regeringens årsberättelse 2015 (B 10/2016 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet senast 3.6.2016. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överdirektörJormaVuorio
  inrikesministeriet
 • polisdirektörSannaHeikinheimo
  inrikesministeriet.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • justitieministeriet
 • finansministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • miljöministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Inledning

Förvaltningsutskottet har i fråga om varje uttalande som det medverkat till bedömt om det behöver stå kvar i berättelsen. För de uttalanden som ska stå kvar är det bl.a. fråga om att uttalandet har samband med ett aktuellt ärende i utskottet (t.ex. redogörelsen för den inre säkerheten), ett lagförslag bereds med anledning av uttalandet, åtgärderna på grund av uttalandet pågår fortfarande, effekten av de åtgärder som vidtagits på grund av uttalandet måste ännu följas upp och vid behov särskilt bedömas eller att uttalandet på grund av dess aktualitet bör stå kvar i berättelsen. 

Uttalanden som ska stå kvar i berättelsen

Som komplettering till det ovan sagda konstaterar utskottet att ett uttalande ska finnas kvar i berättelsen t.ex. på grund av att det är möjligt att vidta lagberedningsåtgärder först när den anknytande regleringen inom unionen har antagits (biometriska kännetecken RSv 92/2006 rd; totalrevidering av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, RSv 216/2013 rd; dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet har antagits i EU i april 2016). Delvis kan det vara fråga om sådana utredningar med anledning av uttalanden där det anses vara nödvändigt att genomföra sådana åtgärder som inte ännu har inletts. Ett sådant uttalande kan också anknyta till redogörelsen för den inre säkerheten SRR 5/2016 rd (minskning av polisens roll i gripandet, transporten och tagandet i förvar av berusade; RSv 94/2006 rd). Till den ovan nämnda redogörelsen anknyter i själva verket flera uttalanden (RSv 371/2010 rd, RSv 77/2013 rd). Ett uttalande kan också ha samband med en redogörelse som ges under valperioden (utlännings-, invandrings- och integrationspolitiken; RSv 239/2010 rd) eller en utredning (verksamheten i förvaltningens säkerhetsnät; FvUB 35/2014 rd). Dessutom kan en utredning på grund av ett uttalande vara bristfälligt (RSv 79/2014 rd). I övrigt hänvisar utskottet när det gäller de nedan nämnda uttalanden till det som sägs i redogörelsen.  

Utskottet anser att följande uttalanden som det medverkat till bör stå kvar i regeringens årsberättelse. 

Biometriska kännetecken, RP 25/2005 rd — RSv 92/2006 rd 
Utveckling av verksamheten på tillnyktringsstationerna och annan missbrukarvård, RP 90/2005 rd — 94/2006 rd 
Uppföljning av utlännings-, invandrings- och integrationslagen, RP 185/2010 rd — RSv 239/2010 rd 
Ändringar i lagen om hemkommun och socialvårdslagen, RP 101/2010 rd — RSv 261/2010 rd 
En långsiktig uppgifts-, resurs- och finansieringsplan för polisen och bestämmelserna om en polismans rätt till nödvärn, RP 224/2010 rd — RSv 371/2010 rd 
Metropolområdets regionala enhetlighet och konkurrenskraft, SRR 9/2010 rd — RSv 48/2010 rd 
Interoperabiliteten i informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (RP 246/2010 rd – RSv 331/2010 rd) 
Totalrevidering av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, RP 66/2012 rd — RSv 216/2013 rd 
Genomförandet av omstruktureringen av polisförvaltningen och en övergripande redogörelse om tillståndet för den inre säkerheten, RP 15/2013 rd — RSv 77/2013 rd 
Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, RP 57/2013 rd — RSv 79/2014 rd 
Ändring av lagen om penninginsamlingar, RP 6/2014 rd — Rsv 69/2014 rd 
Genomförandet av säkerhetsnätreformen, RP 54/2013 rd — Rsv 35/2014 rd 
Beredning av reformprojekt som berör kommuner, RP 268/2014 rd – RSv 348/2014 rd 
Samarbete mellan myndigheterna för bedömningen av hot eller hotande gärning (RP 333/2014 rd — RSv 268/2014 rd) 
Lagstiftningen om vittnesskyddsprogram (RP 65/2014 rd—RSv 248/2014 rd) 
Lag om behandling av personer i förvar hos polisen, RP 348/2014 rd — RSv 334/2014 rd 

Uttalande som ska strykas i berättelsen

Effekterna av att den särskilda avgångsåldern för polismän slopas, RP 64/2010 rd - RSv 143/2012 rd  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 3.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
PirkkoMattilasaf
vice ordförande
Timo V.Korhonencent
medlem
ThomasBlomqvistsv
medlem
AnttiHäkkänensaml
medlem
MikaKarisd
medlem
ElsiKatainencent
medlem
KariKulmalasaf
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
JuhaPylväscent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
MattiSemivänst
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml

Sekreterare var

utskottsråd
OssiLantto