Direkt till innehållet

FvUU 23/2017 rd

Senast publicerat 24-01-2018 13:42

Utlåtande FvUU 23/2017 rd U 46/2017 rd U 13/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade Ecris-TCN-systemet)Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade Ecris-TCN-systemet) (U 46/2017 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 5/2017 rdU 13/2016 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 24/2017 rdU 13/2016 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådTanjaInnanen
  justitieministeriet
 • överinspektörVirpiKoivu
  inrikesministeriet
 • registerchefTeemuMikkola
  Rättsregistercentralen
 • polisinspektörAnssiKangas
  Polisstyrelsen
 • dataombudsmanReijoAarnio
  dataombudsmannens byrå.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandena FvUU 11/2016 rd och FvUU 24/2016 rd i ärendet U 13/2016 rd

SKRIVELSEN OCH DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 7 final och COM(2017) 344 final och hänvisning till Eutori EU/2016/0549 och EU/2017/1145. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 46/2017 rd och U 13/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 23/2017 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 22.9.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhoEerolasaf
vice ordförande
Timo V.Korhonencent
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
ElsiKatainencent
medlem
KariKulmalablå
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
JuhaPylväscent
medlem
VeeraRuohosaml
medlem
WilleRydmansaml
medlem
Vesa-MattiSaarakkalablå
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml.

Sekreterare var

utskottsråd
Minna-LiisaRinne.