Utlåtande
FvUU
25
2015 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv) (U 21/2012 rd): En kompletterande skrivelse UJ 3/2015 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört: 
EU-sakkunnig
Anu
Talus
justitieministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
jurist
Ida
Sulin
​Finlands Kommunförbund
expert
Niina
Harjunheimo
Finlands näringsliv rf
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
inrikesministeriet
arbets- och näringsministeriet
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden FvUU 11/2012 rd, FvUU 6/2013 rd, FvUU 22/2014 rd, FvUU 30/2014 rd, FvUU 36/2014 rd, FvUU 2/2015 rd och FvUU 10/2015 rd i ärendet. 
SKRIVELSEN
Förslag
Se dokument Eutori EU/2012/0598, EU/2012/0599, EU-dokument COM(2012) 10 och COM(2012) 11.  
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 21/2012 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet HaVL 25/2015 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 14.12.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Pirkko
Mattila
saf
medlem
Thomas
Blomqvist
sv
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
saf
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
ersättare
Toimi
Kankaanniemi
saf
ersättare
Ilkka
Kantola
sd
ersättare
Kari
Tolvanen
saml
Sekreterare var
utskottsråd
Minna-Liisa
Rinne
Senast publicerat 1.3.2016 12:14